Словник

A

Ануїтет (схема погашення заборгованості за кредитом)

Схема погашення заборгованості за кредитом, коли щомісячні платежі сплачуються рівними частинами протягом всього строку дії кредитного договору. На початку виплати кредиту в цих платежах переважають відсотки, і менше погашається тіло кредиту. Далі, з кожним платежем, частка відсотків зменшується и більше погашається тіло кредиту. Перевага даної схеми полягає в тому, що Позичальник на протязі усього строку кредитування вносить рівні платежі на погашення боргу за кредитом, що надає йому можливість планувати свої видатки. А також дає можливість отримати кредит тим, хто не має змоги направляти на погашення кредиту значні суми коштів.
Для клиієнта ануїтет зручний незмінністю щомісячних платежів, проте така схема передбачає більшу підсумкову переплату порівняно зі стандартною схемою погашення заборгованості.

Схематичний приклад розподілу платежу при ануїтетній схемі погашення заборгованості за кредитом

Схематичний приклад розподілу платежу
при ануїтетній схемі погашення заборгованості за кредитом

Рекомендуємо прочитати нашу статтю → "Ануїтет чи стандарт – що обрати"


Аудит кредитної угоди

Побудова моделі нарахування відсотків та інших витрат по кредиту на основі фактично внесених платежів та умов кредитного договору. Подібна модель математично точно і наочно показує поточну заборгованість перед банком і може служити обґрунтованою претензією для звернення до суду.


Б

Банківська гарантія

Порука банку-гаранта за виконання клієнтом грошових чи інших зобов'язань. У разі невиконання цих зобов'язань банк, що видав гарантію, несе відповідальність по боргах позичальника в межах, обумовлених в гарантії. Як правило, видається під заставу майна.


В

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Включає в себе вартість усіх товарів і послуг, вироблених на території України за певний період часу.


Валовий зовнішній борг (ВЗБ)

Загальний обсяг заборгованості за всіма існуючими зобов'язаннями резидентів України перед нерезидентами.


Г

Грошова маса

Сума готівкових і безготівкових грошових коштів, що знаходяться в обігу та на рахунках фізичних, юридичних осіб, і держави.

Всю грошову масу поділяють на грошові агрегати в залежності від ступеня ліквідності:

  • М0 – готівкові кошти в обігу.
  • М1 – М0 та грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках і депозитах на вимогу в національній валюті.
  • М2 – М1 та грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках і депозитах на вимогу в іноземній валюті, а також грошові кошти, що знаходяться на всіх інших депозитах.
  • М3 – М2 та цінні папери, крім акцій.

Д

Державна Іпотечна Установа
(скорочено - ДІУ, офіційний сайт:
www.ipoteka.gov.ua)

Державну Іпотечну Установу було створено згідно Постанові Кабінету Міністрів України від 08.10.2004 р. №1330. Пріоритетним завданням ДІУ є сприяння розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні, підвищення доступності житла широким верствам населення. Основною метою діяльності Державної іпотечної установи, згідно зі Статутом, являється рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які здійснюють діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів) за рахунок коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів, сприяння подальшому розвитку ринку іпотечного кредитування
Для клієнта це означає нижчі відсоткові ставки за кредитами на житло в національній валюті. Проте у разі отримання кредиту за схемою співпраці з ДІУ передбачаються значно жорсткіші вимоги до фінансового стану позичальника і довший термін узгодження. Істотним плюсом є незмінність відсоткової ставки продовж усього терміну кредитування.

Рекомендуємо прочитати нашу статтю → "Кредитування у рамках програми ДІУ"


Е

Ефективна відсоткова ставка

Це середня річна відсоткова ставка з урахуванням усіх витрат, здійснених позичальником під час оформлення та користування кредитом (комісія за розгляд заявки на кредит, за видачу кредиту, за ведення/обслуговування рахунків позичальника, за обслуговування кредиту, тощо).

Ефективна відсоткова ставка показує повну переплату по кредиту.


Є


Ж


З


И


І

Іпотека (Іпотечний кредит)

Це кредит, що надається під заставу нерухомості, що купується або вже знаходиться у власності. Нерухомість не передається кредиторові і залишається у власності позичальника. Проте у разі неповернення заборгованості і відсотків за кредитом, кредитор має право продати нерухомість і погасити борг.


Ї


К

КАСКО

Страхування транспортного засобу від збитку, викрадення чи знищення.

Страхові ризики по КАСКО:

  • пошкодження або знищення автомобіля, його частин або додаткового обладнання внаслідок ДТП
  • крадіжка, викрадення транспортного засобу
  • пожежа, вибух транспортного засобу
  • стихійні лиха
  • напад тварин
  • падіння на транспортний засіб сторонніх предметів

Коефіцієнт LTV (loan-to-value ratio)

Співвідношення між сумою кредиту та оціночною вартістю нерухомості. При кредитуванні за схемою співпраці з ДІУ не повинен перевищувати 75% - означає, що максимальна сума кредиту не може перевищувати 75% від вартості нерухомості (згідно Стандартам ДІУ).


Коефіцієнт РTI (payment-to-income ratio)

Співвідношення між щомісячним платежем по кредиту та чистим доходом позичальника. При кредитуванні за схемою співпраці з ДІУ не повинен перевищувати 45% (згідно Стандартам ДІУ).


Коефіцієнт OTI (obligations-to-income ratio)

Співвідношення загальної суми щомісячних видатків позичальника до його доходу. При кредитуванні за схемою співпраці з ДІУ не повинен перевищувати 50% (згідно Стандартам ДІУ).


Комісія разова

Разова винагорода банку. Зазвичай разова комісія розраховується у відсотковому співвідношенні від розміру кредиту, рідше є фіксованою сумою.


Комісія щомісячна

Винагорода, що сплачується позичальником щомісячно окрім основних відсотків по кредиту. Визначається у відсотковому співвідношенні від початкової суми кредиту, рідше може бути фіксованою сумою. Це найбільш витратний для клієнта вид комісії.


Комісія за дострокове погашення заборгованості

Плата банку за дострокове погашення кредиту. Зазвичай вказується у відсотках від суми, що достроково погашається.


Комісія за резервування коштів

Комісія, що формується на етапі побудови графіку платежів за кредитом. Розраховується у відсотках від заборгованості і є частиною щомісячного платежу. Вона розраховується один раз і перерахунку не підлягає. При достроковому погашенні неоплачена сума зарезервованої комісії підлягає оплаті в повному обсязі.
Фактично це та частина відсотків, які Ви однозначно сплатите банку незалежно від того, наскільки достроково Ви погасите кредит.

Рекомендуємо прочитати нашу статтю → "Резервування в умовах кредитної угоди"


Кредитна історія

Це сукупність інформації про фізичну або юридичну особу, яка її ідентифікує, а також відомостей про виконання нею зобов'язань за кредитними угодами.

Рекомендуємо прочитати нашу статтю → "Кредитна історія. Як зробити запит у бюро кредитних історій"


Кредитний брокер

Кредитний брокер (загальноприйняте поняття) - це посередник між банком і позичальником в процесі здійснення операцій кредитування фізичних і юридичних осіб.
Кредитний брокер (як це розуміємо ми) - надає професійну допомогу в питаннях кредитування. Знаючи і постійно моніторючи умови банків по кредитуванню, ми можемо підібрати цікавіші, вигідніші і, головне, відповідаючі індивідуально Вашим інтересам пропозиції банків.


Л


М

Молодіжне кредитування

Соціальна програма Державного Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, передбачена для молодих сімей та одиноких молодих громадян віком до 35 років, що потребують покращення житлових умов.

Рекомендуємо прочитати нашу статтю → «Пільгове молодіжне кредитування».


Н

Номінальна відсоткова ставка

Це відсоткова ставка, що вказується банком в кредитному договорі та використовується для розрахунку суми відсотків за користування кредитом без урахування рівня інфляції.
Може бути фіксованою або плаваючею.


О

Облікова ставка НБУ

Річна відсоткова ставка, за якою НБУ надає кредити комерційним банкам. Іноді використовується деякими банками в якості основи при формуванні плаваючої відсоткової ставки при кредитуванні.


П

Плаваюча відсоткова ставка

Відсоткова ставка за кредитом, розмір якої переглядається через погоджені проміжки часу.

Плаваюча відсоткова ставка за кредитом зазвичай складається з двох частин: фіксованої процентної ставки (маржа банку) і плаваючого індексу, який при складанні цих двох величин робитиме підсумкову відсоткову ставку плаваючою. Якщо індекс йде вгору, то і сумарний відсоток зростатиме, і позичальникові доведеться платити більше по такому кредиту. Якщо ж значення індексу знижується, позичальник може заощадити на платежах.
Банк в якості плаваючого індексу обирає зручний йому показник: ставка по певному депозиту, облікова ставка НБУ, UIRD.


Податковий кредит (податкова знижка)

Це витрати платника податків (фізична особа-резидент), пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг), на суму яких дозволено зменшити його річний оподатковуваний дохід.

Рекомендуємо прочитати нашу статтю →"Податковий кредит - оформлюємо на практиці."


Поновлювана кредитна лінія

Це сума заборгованості, в межах якої проводиться видача і погашення кредиту впродовж усього терміну дії договору. При цьому частина кредиту, що погашається, за мінусом відсотків за користування, знову доступна для зняття.


Р


С

Середньозважена ставка за депозитами домашніх господарств у гривні строком до 1 року

Це статистичний показник, що розраховується і публікується НБУ щомісячно (4.1.2.11. колонка 9). Використовується банками в якості основи при формуванні плаваючої річної відсоткової ставки при кредитуванні.

Іншими словами - це середня ставка за депозитами у гривні строком до 12 місяців в українських банках, яку деякі банки використовують при фомуванні плаваючої відсоткової ставки при кредитуванні.


Споживчий кредит

Кредит, який видається фізичним особам на придбання продукції.
До споживчих кредитів відносять: кредит на купівлю нерухомості, кредит під заставу нерухомості, кредит на придбання автомобіля, кредити готівкою, товари в кредит.


Стандартна (класична) схема погашення заборгованості за кредитом

Схема погашення, за якої тіло кредиту погашається щомісячно рівними частинами, а відсотки нараховуються на залишок тіла кредиту. Тобто в початковий період виплати по кредиту максимальні, але потім вони зменшуються - у міру зниження сум, що направляються на сплату відсотків за кредитом.

Для клиєнта стандартна схема передбачає меншу переплату порівняно з ануїтетною схемою аналогічного кредиту.

Схематичний зразок розподілу платежу
при стандартній (класичній) схемі погашення кредиту.

Рекомендуємо прочитати нашу статтю → "Ануїтет чи стандарт – що обрати"


Страхування життя та здоров'я (кредитне)

Страхування ризику втрати працездатності, отримання інвалідності, смерті позичальника, внаслідок чого він втрачає можливість виконувати свої зобов'язання по кредиту. Сума страхового внеску обчислюється у відсотковому відношенні від суми кредиту. У разі смерті або інвалідності ця страховка погасить частково або повністю заборгованість по кредиту.


Страхування нерухомості (кредитне)

Страхування ризику ушкодження або повного знищення заставної нерухомості в результаті пожежі, вибуху, стихійного лиха, протиправних дій третіх осіб, дії води. Сума страхового платежу обчислюється у відсотковому відношенні від вартості нерухомості.


Страхування титулу

Страхування ризику втрати права власності на нерухомість в результаті визнання угоди купівлі-продажу недійсною в судовому порядку. Застосовується тільки перші три роки кредитування (у зв'язку з тим, що угоду купівлі-продажу нерухомості можна визнати недійсною впродовж 3-х років після її укладення). Сума страхового платежу обчислюється у відсотковому відношенні від вартості нерухомості.


Строковий кредит

Видача грошових коштів однією сумою в затвердженому розмірі на певний термін з подальшим їх поверненням і сплатою відсотків за користування відповідно до обраного графіку.


Т

Тіло кредиту

Це та сума грошових коштів, яку отримав позичальник. У тіло кредиту не входять відсотки, комісія, пеня, штрафи.


У

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб
(UIRD - Ukrainian Index of Retail Deposit Rates)

Річна відсоткова ставка, що розраховується о 15:00 за Київським часом кожного Банківського дня в системі Thomson Reuters на основі номінальних ставок за терміновими депозитами фізичних осіб в гривні на термін 12 місяців з виплатою відсотків після закінчення терміну дії депозитного договору, що діють в 20 найбільших українських банках за розміром депозитного портфеля фізичних осіб. За наданими кредитами ставка UIRD переглядається (змінюється), як правило, кожні 12 місяців терміну дії кредитного договору.

Іншими словами, це середня ставка за депозитами в гривні на 12 місяців в українських банках, яку деякі банки використовують при формуванні плаваючої річної відсоткової ставки при кредитуванні.


Ф

Фіксована відсоткова ставка

Відсоткова ставка за кредитом, розмір якої не змінюється протягом всього терміну кредитування.


Х


Ц


Ч

Чистий дохід

Щомісячні сукупні доходи, зменшені на сукупні витрати та зобов’язання, у тому числі перед іншими банками (згідно гл.3 п.3.1 Положення НБУ "Про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями").


Ш


Э


Ю


Я