Очень кратко:

Говоря в целом, договор составлен «для банка». Клиент обязан давать различного рода информацию, которая касается его финансового состояния (в том числе, о счетах в других банках, о долгах перед другими лицам), а также обязан согласовывать с банком различные действия, которые могут повлиять на финансовое состояние клиента. За невыполнение данных обязательств предусматриваются неустойка в виде штрафа и пени. Также у банка фактически есть возможность требовать досрочного выполнения обязательств. Данный договор является договором присоединения, т.е. его условия изложены в стандартной форме. Непосредственно в стандартную форму вносить изменения нельзя. Однако можно заключать дополнительные соглашения об изменении условий договора. Другими словами, данный договор изменить можно, однако внешне это оформляется лишь определённым способом: заключается дополнительное соглашение, в котором прописываются фразы по типу: «внести изменения в п. ___, изложив его в следующей редакции: «... ... ...». Поэтому правовых преград для изменений условий договора нет. Ниже приводятся лишь те моменты, на которые необходимо обратить внимание – это не пересказ договора. В любом случае клиенту необходимо самостоятельно ознакомиться с договором и решить, устраивают ли его условия договора.

Далее подробно...


ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ

[.............]

2. ТЛУМАЧЕННЯ

[.............]

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Відповідно до умов Договору Банк надає на вимогу Клієнта Банківську послугу, а Клієнт приймає Банківську послугу та зобов’язується належним чином виконувати зобов’язання, що встановлені в Договорі відносно такої Банківської послуги, в тому числі своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату послуг Банку. Кількість Банківських послуг, що надаються за Договором, необмежена. Якість Банківської послуги відповідає стандартам Банку. Банківська послуга може надаватися в будь-якій валюті, що дозволяється чинним законодавством України та щодо якої Банк і Клієнт письмово прийшли до згоди. Розмір грошових вимог Банку визначається на підставі Договору у чітко встановленій сумі або шляхом надання критеріїв, які дозволяють встановити розмір цієї вимоги на конкретний час протягом строку дії Договору.

Належне виконання Боргових зобов'язань може забезпечуватися будь-якими видами забезпечення, що не заборонені чинним законодавством України, зокрема, але не виключно: неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком тощо.

Ціна Договору. Ціною Договору є сума грошових коштів, яку Клієнт зобов’язаний повернути / сплатити / відшкодувати Банку згідно умов Договору, що складається з суми (розміру) Генерального ліміту та плати за Банківську послугу. У випадку визначення зобов’язань Клієнта в валюті іншій, ніж гривня, ціна Договору дорівнює гривневому еквіваленту таких зобов’язань із застосуванням офіційного курсу гривні до відповідної(их) іноземної(их) валюти(валют), встановленого Національним банком України на відповідну(і) дату(и) визначення.

Строк дії Договору. Строк дії Договору дорівнює Генеральному строку за обставини, що відсутній Випадок невиконання умов Договору. За обставини наявності Випадку невиконання умов Договору, Договір залишається чинним доти, поки всі Боргові зобов’язання не будуть виконані в повному обсязі. Договір не поширюється на зобов'язання, що виникли у Сторін до укладення ними Договору, якщо інше прямо не передбачене Договором. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії Договору.

Плата за Банківську послугу за Договором. Банк здійснює надання Банківських послуг за плату, що має сплачуватися Клієнтом Банку в порядку та на умовах Договору виключно в безготівковій формі. Залежно від виду Банківської послуги видами плат можуть бути проценти та/або комісійна винагорода, проте цей перелік не є вичерпним і Сторонами можуть бути погоджені інші види плат. Розмір плати може бути виражений як числом, так і формулою, яка може включати складові, що можуть час від часу змінюватися. Сторони погоджуються з тим, що вираження розміру плати у вигляді формули з такими змінними складовими цілком відповідає волі Сторін і така зміна не може розглядатися як одностороння зміна умов Договору, оскільки Сторони наперед обумовили настання або зміну своїх прав та обов’язків відповідною обставиною. Якщо плата обчислюється в процентах річних, то залежно від валюти Банківської послуги, щодо якої нараховується плата, база для нарахування плати є наступною: для Банківських послуг, виражених у валюті іншій, ніж гривня, – база нарахування становить 360 днів у році; для Банківських послуг, виражених у гривнях, – база нарахування становить дійсну кількість днів у році (366 днів у високосному році, 365 днів у році іншому, ніж високосний).

Проценти. Плата за користування Банківською послугою у вигляді процентів розраховується на підставі процентної ставки. Процентна ставка може бути фіксованою та/або змінюваною. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку Договору. У разі застосування змінюваної процентної ставки Банк самостійно, з визначеною у Договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов'язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених Договором. Банк письмово повідомляє Клієнта, поручителя та інших зобов'язаних за Договором та/або Документами забезпечення осіб про зміну процентної ставки (або лише про її змінну частину - Індекс) не пізніш як за п’ятнадцять календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка. Таке письмове повідомлення про зміну процентної ставки, зокрема, може бути здійснено Банком шляхом розміщення відповідних друкованих листівок у приміщеннях підрозділів Банку та/або на сайті Банку, та/або шляхом відправлення листа / інформації електронною поштою та/або за допомогою системи «клієнт-банк». Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки із застосуванням Індексу встановлюється в Договорі. Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки дозволяє точно визначити розмір процентної ставки на будь-який момент часу протягом строку дії Договору. Плата у вигляді процентів має здійснюватись в валюті Банківської послуги, відносно якої вони розраховуються. Розрахунок процентів здійснюється на щоденній основі. Проценти розраховуються протягом строку, що обчислюється днями та дорівнює кількості днів від дати надання Банківської послуги, включаючи день надання, до дати виконання Клієнтом всіх зобов’язань щодо такої Банківської послуги (день припинення / закінчення строку дії Банківської послуги), не включаючи останній день такого виконання (день припинення / закінчення строку дії Банківської послуги). Проценти мають бути сплачені Клієнтом Банку до закінчення Генерального строку в порядку, визначеному Договором. Протягом строку дії Договору розмір процентної ставки (в тому числі змінюваної процентної ставки) може становити будь-яке числове значення в межах від 0,000001% до 50,01% річних.

Комісійна винагорода. Комісійна винагорода сплачується Клієнтом Банку в валюті гривня. Якщо розмір комісійної винагороди визначений в валюті іншій, ніж гривня, то розмір комісійної винагороди до сплати визначається із застосуванням Валютного курсу НБУ на відповідну(і) дату(и) платежу. Якщо комісійна винагорода обчислюється в процентах річних, то розрахунок такої комісійної винагороди здійснюється на щоденній основі. Така комісійна винагорода розраховується протягом строку, що обчислюється днями та дорівнює кількості днів від дати надання Банківської послуги, включаючи день надання, до дати виконання Клієнтом всіх зобов’язань щодо такої Банківської послуги (день припинення / закінчення строку дії Банківської послуги), включаючи останній день такого виконання (день припинення / закінчення строку дії Банківської послуги). Комісійна винагорода має бути сплачена Клієнтом Банку до закінчення Генерального строку в порядку, визначеному Договором. Протягом строку дії Договору розмір комісійної винагороди може становити будь-яке числове значення в межах від 0,000001% до 50,01% (в тому числі річних).

Неустойка. За нецільове використання Банківської послуги Клієнт зобов’язаний сплатити Банку штраф у розмірі 25% від суми Банківської послуги, використаної не за цільовим призначенням, протягом семи днів з дати отримання вимоги Банку про це. За обставини порушення Клієнтом будь-якого з пунктів 9.12-9.19 (обидва пункти включно) або будь-якого з положень пункту 17 Договору, Клієнт зобов’язаний сплатити Банку штраф у розмірі 2% річних (за перше порушення) / 4% річних (якщо порушень два і більше) від непогашеної суми всіх діючих Банківських послуг за Договором протягом строку існування такого порушення (до дати виправлення такого порушення). Такий штраф розраховується, нараховується та підлягає сплаті Клієнтом Банку аналогічно процентній ставці / комісійній винагороді, вираженій в процентах річних, відносно таких Банківських послуг. При виявленні Банком вказаних порушень, Банк направляє Клієнту повідомлення про порушення зобов’язань яке має містити твердження, що Клієнт порушив зобов’язання згідно Договору, вказувати в чому полягає таке порушення та зазначати дату, з якої застосовується такий штраф. За обставини порушення Клієнтом будь-яких платіжних (грошових) зобов’язань за Договором, Клієнт зобов’язаний сплатити Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України річних, що діє на момент (протягом строку) такого порушення, від суми таких порушених зобов’язань за кожний день прострочення. Клієнт має сплачувати Банку пеню негайно після її виникнення (протягом дня нарахування).

Тарифи. Укладення Сторонами Договору не звільняє Клієнта від обов’язків щодо оплати інших, не передбачених Договором, послуг Банку, що, зокрема, передбачені правочинами (договорами) щодо банківського рахунку, системи «клієнт-банк», договорами про інкасацію коштів та перевезення валютних цінностей, договорами про провадження Банком діяльності з торгівлі цінними паперами або депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, договорами про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, депозитними договорами, стандартними тарифами Банку, інше.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ / ОТРИМАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ

Банк здійснює надання кожної Банківської послуги Клієнту відповідно до Заяви про надання Банківської послуги, яка кожного разу надається Клієнтом Банку в письмовому вигляді, в тому числі за допомогою електронної системи «клієнт-банк», якщо інше не визначено умовами Договору. Термін подачі Заяви про надання Банківської послуги та кількість її примірників визначаються Сторонами в Договорі.
Клієнт набуває права подавати Заяву про надання Банківської послуги лише після настання обставин, визначених цим Договором як попередні умови, якщо інше не буде письмово погоджене Сторонами.
Після отримання будь-яка Заява про надання Банківської послуги розглядається Банком і, якщо Банк погодився її виконати, вона має бути виконана згідно з умовами, зазначеними в такій Заяві про надання Банківської послуги. Якщо Банк не погоджується з умовами, викладеними у Заяві про надання Банківської послуги, він не приймає таку Заяву про надання Банківської послуги до виконання. Банк повинен повідомити Клієнта про будь-яке неприйняття Заяви про надання Банківської послуги до виконання у той же день, коли Банк прийняв рішення про таке неприйняття. За обставини, що Банк погоджується надати Клієнту Банківську послугу відповідно до наданої Клієнтом Банку Заяви про надання Банківської послуги, Банк направляє Клієнту копію / оригінал Заяви про надання Банківської послуги відносно такої Банківської послуги, засвідчену відбитком штампу / печатки та підписом уповноваженої особи Банку. Після надання Банку Заяви про надання Банківської послуги Клієнт не має права відкликати / відізвати таку Заяву про надання Банківської послуги та/або відмовитися від прийняття Банківської послуги, зазначеної в такій Заяві про надання Банківської послуги, та зобов’язаний виконувати Боргові зобов’язання, що виникають у зв’язку з наданням Банком Банківської послуги, зазначеної в такій Заяві про надання Банківської послуги.
Кожного разу, при наданні Клієнтом Банку Заяви про надання Банківської послуги, Банк перераховує заборгованість Клієнта (як ту, що вже існує на момент перерахування, так і ту, що може виникнути при прийнятті Банком до виконання отриманої від Клієнта Заяви про надання Банківської послуги) за Договором, використовуючи для цього (у випадку необхідності) офіційний курс гривні до відповідної(их) іноземної(их) валюти (валют), встановлений Національним банком України. У випадку, якщо за результатами такого перерахування загальна сума такої заборгованості Клієнта перевищить Генеральний ліміт та/або Ліміт Банківської послуги, Банк має право не приймати до виконання таку Заяву про надання Банківської послуги.

5. ПОПЕРЕДНІ УМОВИ

Попередні умови (обставини), виконання (настання) яких є передумовою для подачі Клієнтом Заяви про надання Банківської послуги, вважатимуться виконаними (такими, що настали), якщо:

Відсутність порушень. Відсутній Випадок невиконання умов всіх та будь-якого з договорів (правочинів), укладених Клієнтом з Банком;

Документи, що підтверджують повноваження Клієнта. Клієнтом було надано Банку документи, що підтверджують повноваження представників Клієнта, в засвідчених Клієнтом та/або нотаріально копіях;

Відсутність змін. Відсутні будь-які зміни / доповнення / заміни, про які не було повідомлено Банк в письмовій формі, в інформації / документації (в тому числі в тій, що підтверджує повноваження представників), що була отримана Банком від Клієнта та/або третьої особи на підставі Договору;

Документи забезпечення. У випадку, якщо існування Документів забезпечення передбачено Договором або іншою письмовою домовленістю Сторін, укладення (вчинення) Банком та Клієнтом та/або третіми особами відповідних правочинів / дій, необхідних для набрання чинності такими Документами забезпечення, в тому числі фактичне оформлення (якщо це випливає зі змісту Документів забезпечення) Обтяження Предмета застави на умовах, передбачених такими Документами забезпечення, та здійснення всіх необхідних та/або доречних реєстрацій у відповідних реєстрах для цілей надання Обтяженню Предмета застави на користь Банку найвищого пріоритету, якщо інше не буде письмово домовлено Сторонами;

Сплата комісійної винагороди. До моменту надання Банківської послуги Клієнтом сплачено Банку комісійну винагороду в розмірі, порядку та на умовах, що передбачені умовами надання відповідної Банківської послуги, якщо інше не буде письмово домовлено Сторонами;

Рахунок. Клієнту відкрито в Банку щонайменше один поточний рахунок, який є діючим і відносно якого відсутнє будь-яке Обтяження, якщо інше не буде письмово визначено Сторонами;

Інші умови. Виконання (настання) інших умов (обставин), що вказані в Договорі як попередні умови та виконання (настання) яких є передумовою для отримання Банківської послуги.

6. ПРАВА БАНКУ

Свобода в прийнятті рішень. Банк має право відмовити в погодженні (не прийняти до) виконання Заяви про надання Банківської послуги, так само як і відмовити Клієнту в наданні будь-якої Банківської послуги. Така(е) відмова / неприйняття / ненадання, зокрема, може бути обумовлена(е) будь-якою з наступних обставин (надалі – Негативна обставина):

 1. зміна ситуації на міжбанківському валютному ринку України та/або економічної ситуації у кредитно-фінансовій системі України, та/або кон’юнктури ринку грошових ресурсів в Україні, та/або прийняття уповноваженими органами України нормативних актів, що можуть несприятливо вплинути на діяльність Банку в сфері надання Банківських послуг, відсутність у Банку вільних грошових ресурсів, необхідних для надання Банківської послуги, та/або
 2. недостовірність Фінансової звітності Клієнта та/або Фінансової звітності контрагентів Банку за Документами забезпечення та/або іншої інформації (документації), що надається Клієнтом та/або контрагентами Банку за Документами забезпечення; та/або
 3. суттєве, на думку Банку, погіршення фінансового стану Клієнта та/або контрагентів Банку за Документами забезпечення у порівнянні з тим, який існував на дату укладення Договору, та/або
 4. настання Випадку невиконання умов Договору та/або Документів забезпечення, та/або будь-якого з правочинів / договорів Банку з Клієнтом та/або з будь-якою з пов’язаних осіб щодо Клієнта, та/або будь-якого з договорів / правочинів Клієнта з іншими фінансово-кредитними установами, що є чинними на дату укладення Договору та/або будуть укладені сторонами таких договорів / правочинів протягом строку дії Договору; та/або
 5. пред’явлення будь-яких позовів відносно Предмета застави на суму (ціну), що складає більш ніж 10% від вартості Предмета застави, визначеної Документами забезпечення, та/або у випадку пред’явлення будь-яких позовів відносно Клієнта на суму (ціну), що складає більш ніж 10% від розміру Генерального ліміту; та/або
 6. порушення процедури визнання Клієнта та/або третіх осіб, з якими укладено Документи забезпечення, банкрутом(ами), та/або якщо Клієнт та/або треті особи, з якими укладено Документи забезпечення, є неплатоспроможним(и); та/або якщо компетентний орган Клієнта та/або третіх осіб, з якими укладено Документи забезпечення, прийме рішення стосовно оголошення банкрутства, та/або здійснення ліквідації та/або реорганізації та/або припинення своєї діяльності; та/або
 7. будь-яка зміна у складі (структурі) власників/учасників/акціонерів: Клієнта та/або будь-якої з пов’язаних осіб щодо Клієнта та/або будь-якої з третіх осіб, що є поручителями та/або заставодавцями та/або іпотекодавцями згідно Документів забезпечення; та/або
 8. будь-яка(і) зміна(и) в запевненнях та гарантіях Клієнта, наданих згідно Договору (включаючи, але не обмежуючись, втратою дійсності установчими та/або іншими документами Клієнта та/або контрагентів Банку за Документами забезпечення, що впливає або об’єктивно може вплинути на чинність Договору та/або Документів забезпечення); та/або
 9. смерть фізичної особи, з якою Банком було укладено Документи забезпечення; та/або
 10. подання вимоги про дострокове повернення вкладу, майнові права на який є предметом застави за будь-яким Документом забезпечення; та/або
 11. наявність інших обставин, що свідчать про те, що Боргові зобов’язання своєчасно не будуть виконані.

Виконання Боргових зобов’язань за ініціативою Банку. Банк вправі вимагати дострокового виконання Боргових зобов’язань в цілому або у визначеній Банком частині за умови настання будь-якої Негативної обставини. Таке виконання Боргових зобов’язань повинно бути здійснене Клієнтом протягом семи днів з дня одержання Клієнтом Вимоги до Клієнта.

Збитки. Банк має право на відшкодування Клієнтом завданих збитків, якщо Клієнт до укладення Договору не попередив або попередив неналежним чином Банк про всі відомі йому права та вимоги інших осіб на майно Клієнта, в тому числі і ті, що не зареєстровані у встановленому законом порядку.

Призупинення нарахування плати. Якщо Випадок невиконання умов Договору триває більше 180 днів, Банк виключно за власною ініціативою з метою зменшення власних збитків та витрат, зумовлених порушенням Клієнтом зобов’язань за Договором, має право призупинити нарахування плати за Банківську послугу у власному бухгалтерському обліку, що жодним чином не впливає на виконання Клієнтом Боргових зобов’язань в порядку та на умовах, передбачених положеннями Договору.

Відступлення прав та заміна кредитора. Банк має право відступити права / замінити кредитора у зобов’язанні за Договором без необхідності отримання згоди Клієнта.

Притримання. Банк має право притримати будь-яку річ (включаючи грошові кошти), якою Банк правомірно володіє та яка підлягає передачі Клієнту або особі, вказаній Клієнтом, в якості забезпечення вимог Банку щодо виконання Боргових зобов’язань. Таке притримання може, зокрема, виражатися в невиконанні Банком будь-яких вимог Клієнта щодо передачі речі, в тому числі й обов’язків Банку перед Клієнтом за іншими договорами, укладеними між Сторонами. Банк має право притримати річ у себе також у разі, якщо права на неї, які виникли після передачі речі у володіння Банку, набула третя особа. Банк повідомляє про притримання Клієнта у триденний строк з дати прийняття рішення про це. Банк не має права користуватися річчю, яку він притримує у себе, і до Банку не переходить право власності на неї. Таке право притримання виникає у Банка з моменту невиконання/неналежного виконання Клієнтом Боргових зобов’язань за Договором.

Договірне списання. Банк має право (але не зобов’язаний) і цим Клієнт беззаперечно та безвідклично доручає Банку самостійно списувати грошові кошти в розмірі, необхідному для виконання грошових зобов’язань Клієнта перед Банком, з рахунків Клієнта в Банку. Таке доручення підлягає виконанню Банком за обставини настання строку / терміну / дати виконання зобов’язань, з моменту настання строку / терміну / дати виконання зобов’язань та в сумі, що дорівнює або є меншою від суми зобов’язань, строк / термін / дата виконання яких настав. Таке доручення також підлягає виконанню Банком за обставини настання прострочення виконання зобов’язань, з моменту настання прострочення та в сумі, що дорівнює або є меншою від прострочених до виконання зобов’язань. Отримувачем таких коштів є Банк. Договірне списання може проводитися з будь-якого рахунку Клієнта в Банку, зокрема і тих, що зазначені в Договорі. Договірне списання коштів здійснюється за меморіальним(и) ордером(ами), оформленим(и) Банком. При цьому, при визначенні черговості надходження розрахункових документів до Банку протягом дня здійснення Банком договірного списання, такий(і) меморіальний(і) ордер(и) вважатиметься(уться) першочерговим(и) щодо його(їх) надходження до Банку і тому, відповідно, підлягає(ють) виконанню Банком раніше за інші розрахункові документи.

Конвертація. При здійсненні договірного списання, що вказане вище, Банк має право (але не зобов’язаний) прийняти виконання Боргових зобов’язань у валюті іншій, ніж визначена Договором для відповідної Банківської послуги. Клієнт цим доручає Банку, та цим надає Банку всі необхідні повноваження, від імені та за рахунок Клієнта, а у випадку необхідності – від власного імені, проте за рахунок Клієнта, здійснювати купівлю та/або продаж, та/або обмін валюти (надалі - Конвертація) на Українській Міжбанківській Валютній Біржі та/або міжнародному валютному ринку, та/або міжбанківському валютному ринку України за курсом, що визначається згідно з даними інформаційної системи REUTERS та який дорівнює мінімальній ціні (попиту) для купівлі та/або обміну відповідної валюти для пропозицій «тод» або максимальній ціні (пропозиції) для продажу та/або обміну такої валюти для пропозицій «тод», що були зафіксовані в інформаційній системі REUTERS в попередній Банківський день, в який відбувалися біржові торги з відповідною валютою або валютною парою, з 09-00 до 18-00 за київським часом, при цьому такий курс збільшується на 10 % (десять процентів). Таким чином, курс Конвертації обчислюється за такою формулою: курс Конвертації = мін/макс курс * 1.1, де «мін/макс курс» - це мінімальна ціна (попит) для купівлі та/або обміну відповідної валюти для пропозицій «тод» або максимальна ціна (пропозиція) для продажу та/або обміну такої валюти для пропозицій «тод», що були зафіксовані в інформаційній системі REUTERS в попередній Банківський день, в який відбувалися біржові торги за відповідною валютою або валютною парою, з 09-00 до 18-00 за київським часом; «*» - це знак множення. Сума валюти, відносно якої здійснюється Конвертація, має дорівнювати або бути меншою від суми, що необхідна для виконання Боргових зобов’язань. При здійсненні Конвертації Банк зараховує куплену / обміняну валюту / кошти, одержані від продажу валюти, на рахунок Клієнта в Банку у відповідній(их) валюті(ах) та/або безпосередньо на рахунок Банку для цілей виконання Боргових зобов’язань. В разі необхідності, Банк від імені та за рахунок Клієнта або від власного імені, але за рахунок Клієнта, здійснює оплату всіх зборів / податків / інших застосовних до Конвертації витрат, в тому числі збору до Пенсійного фонду України, в розмірі, встановленому діючим законодавством України.

Розкриття інформації. Банк має право збирати, зберігати, використовувати та розголошувати (розкривати / поширювати) у будь-який спосіб інформацію про Клієнта, що містить банківську та/або комерційну таємницю, наступним особам: Національному банку України; та/або пов’язаній(им) особі(ам) щодо Банку (Група Креді Агріколь); та/або міжнародному(им) фінансовому(им) інституту(ам) / організації(ям) та/або іноземному(им) банку(ам); та/або бюро кредитних історій, користувачем якого(их) є Банк; та/або аудитору(ам) та/або аудиторській(им) фірмі(ам) під час здійснення ним(и) аудиторської діяльності відносно Банку та/або Клієнта; та/або архівній(им) установі(ам), що забезпечує(ють) облік та зберігання документів для Банку; та/або рейтинговим агентствам та/або фінансовим та/або юридичним радникам / консультантам для цілей рейтингування Банку та/або будь-якої з пов’язаних осіб щодо Банку; та/або будь-яким контрагентам Банку за Документами забезпечення; та/або за обставини настання Випадку невиконання умов Договору та/або Документів забезпечення будь-якій третій особі за умови, що таке невиконання триває більш ніж сім Банківських днів поспіль.

Проведення операцій. Банк, як частина міжнародної Групи Креді Агріколь, виконує вимоги норм та правил, які стосуються міжнародних санкцій згідно вимог Європейського Союзу та уряду США (OFAC). На виконання зазначених вимог Банк має відмовити у проведенні фінансових операцій з країнами – суб’єктами міжнародних санкцій та/або особами – суб’єктами міжнародних санкцій та/або фінансових операцій, що здійснюється на користь або за дорученням Клієнта за контрактами, якщо предмет контракту є товаром/послугою ембарго та/або товаром/послугою подвійного призначення.

Персональні дані. Клієнт цим надає Банку як володільцю бази персональних даних або будь-якому іншому розпоряднику бази персональних даних, призначеному Банком на його власний розсуд, свою безумовну згоду та дозвіл безстроково здійснювати обробку персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» у складі, обсязі, формі та відповідно до процедури обробки персональних даних, встановлених внутрішніми положеннями Банку. Цим Клієнт також погоджується з включенням інформації, що містить персональні дані щодо нього до бази персональних даних Банку «Клієнти» (надалі – База). Зі всією інформацією стосовно Бази, прав та обов’язків, цілей обробки персональних даних Клієнт ознайомився на сайті Банку.

Наказ. У разі несвоєчасного виконання Клієнтом Боргових зобов’язань щодо погашення (повернення) Кредиту або сплати процентів Банк має право видавати наказ про примусову оплату Боргових зобов'язань. Такий наказ підписується керівником Банку або уповноваженою ним особою та підлягає негайному (протягом дня видачі) виконанню Банком шляхом списання коштів з рахунку Клієнта в Банку в рахунок виконання Боргових зобов’язань.

Звільнення від штрафних санкцій. Банк має право відмовитися від застосування, нарахування і, відповідно, сплати Клієнтом неустойки, передбаченої Договором. Така відмова має бути виражена в письмовій формі (має містити підпис уповноваженої особи та відбиток печатки Банку).

Виконання Боргових зобов’язань третьою особою. Протягом строку дії Договору Банк має право приймати виконання Боргових зобов’язань від третьої особи і підписанням Договору Клієнт дає Банку свою згоду на це.

Маркетинг. Банк має право надсилати інформаційні (в тому числі рекламні) повідомлення на електронні та/або поштові адреси та/або телефонні номери Клієнта та/або уповноважених осіб / представників / співробітників Клієнта, що були повідомлені Банку Клієнтом.

7. ОБОВ’ЯЗКИ БАНКУ

Надання Банківської послуги. Банк зобов’язується надати Банківську послугу Клієнту відповідно до положень Договору за умови погодження (прийняття до) виконання Заяви про надання Банківської послуги.

Прийняття належного виконання. Банк зобов’язаний приймати належне виконання Боргових зобов’язань Клієнтом.

Повідомлення про відступлення прав. Банк зобов’язаний письмово у п’ятиденний строк повідомити Клієнта про відступлення прав за Договором.

8. ПРАВА КЛІЄНТА

Отримання Банківської послуги. Клієнт має право на отримання Банківської послуги виключно в порядку та на умовах, визначених в Договорі.

Заміна боржника та відступлення прав. Клієнт може бути замінений іншою особою (переведення боргу) та має право відступити права за Договором виключно за умови отримання попередньої письмової згоди (має містити відбиток печатки та підпис уповноваженої особи) Банку на це.

Дострокове виконання. Якщо інше не передбачене Договором, Клієнт має право у будь-який час після надання письмового повідомлення, яке має бути одержано Банком від Клієнта щонайменше за п’ять Банківських днів до запланованої Клієнтом дати здійснення дострокового виконання Боргових зобов’язань, здійснити таке дострокове виконання за умови, що всі належні Банку оплати, належні до сплати у зв’язку з таким достроковим виконанням, будуть сплачені Клієнтом одночасно (в дату такого виконання). Дострокове виконання Клієнтом (крім Агроклієнтів, які не мають графіку щомісячного виконання Боргових зобов’язань) частини Боргових зобов’язань не зменшує розмір та строк виконання наступних (чергових) платежів, а лише зменшує розмір останніх платежів (в зворотному напрямі, починаючи з останнього платежу), таким чином скорочуючи загальний строк для виконання Боргових зобов’язань. Дострокове виконання Агроклієнтом, який не має графіку щомісячного виконання Боргових зобов’язань, частини Боргових зобов’язань навпаки зменшує розмір та строк виконання наступних (чергових) платежів, не зменшуючи при цьому загальний строк для виконання Боргових зобов’язань, однак лише за умови, що сума всіх виконаних, включаючи достроково, Боргових зобов’язань протягом календарного року не перевищить суму Боргових зобов’язань, що були заплановані (встановлені графіком платежів) до виконання протягом такого року згідно положень Договору. Будь-яке перевищення суми всіх виконаних, включаючи достроково, Боргових зобов’язань протягом календарного року над сумою Боргових зобов’язань, що були заплановані (встановлені графіком платежів) до виконання протягом такого року згідно положень Договору, зменшує лише розмір останніх платежів (в зворотному напрямі, починаючи з останнього платежу), скорочуючи таким чином загальний строк для виконання Боргових зобов’язань, і не зменшує розмір та строк виконання наступних (чергових) платежів протягом наступного календарного року.

9. ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

9.1 Цільове використання. Клієнт зобов’язаний використовувати Банківську послугу виключно за цільовим призначенням, що зазначена в умовах надання такої Банківської послуги.

9.2 Попередження про права та вимоги. Клієнт зобов’язаний до укладення Договору попередити Банк про всі відомі йому права / вимоги третіх осіб на майно Клієнта, в тому числі й ті, що не зареєстровані у встановленому законом порядку. Всі повідомлені таким чином права / вимоги третіх осіб мають бути відображені в Договорі.

9.3 Заборона Обтяження. Протягом строку дії Договору Клієнт зобов’язується без попередньої письмової згоди (має містити підпис уповноваженої особи та відбиток печатки) Банку не створювати та не допускати існування жодного Обтяження щодо належного Клієнту майна (в тому числі майнових прав), окрім тих, що існували на момент укладення цього Договору та були повідомлені Клієнтом Банку в письмовій формі.

9.4 Ліміт Банківської послуги. Якщо внаслідок зміни валютних курсів сума / розмір Боргових зобов’язань Клієнта в будь-який момент строку дії Договору перевищить Ліміт Банківської послуги / Генеральний ліміт, Клієнт зобов’язаний протягом п’яти Банківських днів з дати, коли Клієнт дізнався / отримав повідомлення Банку про таке перевищення (в залежності від того, що матиме місце раніше), погасити / достроково виконати Боргові зобов’язання таким чином, щоб сума / розмір Боргових зобов’язань після такого погашення / дострокового виконання дорівнювала(в) або була(в) меншою(ий) ніж Ліміт Банківської послуги / Генеральний ліміт.

9.5 Виплата по Документарних інструментах та/або Векселю, щодо якого надано Аваль, та/або у зв’язку з ними. За обставини, що Банку буде пред’явлено / надіслано / доставлено будь-яким чином вимогу(и) та/або будь-який(і) інший(і) документ(и) стосовно здійснення Банком виплат (платежу) по Документарних інструментах та/або Векселю, щодо якого надано Аваль, та/або у зв’язку з ним(и), включаючи, але не обмежуючись: витрати за послуги зв’язку, доставку, комісії інших банків, витрати на опротестування тощо, (надалі – Вимога за ДІ/Векселем), Банк не пізніше наступного Банківського дня після отримання Вимоги за ДІ/Векселем письмово повідомляє Клієнта про це (надалі – Повідомлення). Клієнт зобов’язаний не пізніше дня отримання Повідомлення перерахувати грошові кошти в сумі, валюті та на рахунок(ки), що вказаний(і) Банком в такому Повідомленні.

9.6 Зворотна вимога (регрес) Банку. Незалежно від направлення чи не направлення Банком Повідомлення, за обставини, що Банком за рахунок власних коштів було здійснено будь-яку(і) виплату(и) по Документарних інструментах та/або Векселю, щодо якого надано Аваль, та/або у зв’язку з ним(и), відповідно до пред’явленої / надісланої / доставленої будь-яким чином Банку Вимоги за ДІ/Векселем, Банк набуває права зворотної вимоги (регресу) до Клієнта в розмірі таких(ої) здійснених(ої) Банком виплат(и) по Документарних інструментах та/або Векселю, та/або у зв’язку з ним(и), з моменту здійснення таких(ої) виплат(и) по Документарних інструментах та/або Векселю, та/або у зв’язку з ними. Зворотна вимога (регрес) Банку до Клієнта має бути виконана(ий) / сплачена(ий) Клієнтом протягом одного Банківського дня з дня отримання Клієнтом від Банку письмової вимоги про це. В разі незадоволення та/або задоволення неналежним чином Клієнтом зворотної вимоги (регресу) Банку щодо відшкодування виплат Банку, здійснених по Документарних інструментах та/або Векселю, протягом одного Банківського дня з дня отримання Клієнтом від Банку письмової вимоги про це, на наступний Банківський день Клієнту надається Кредит відповідно до пункту 14 Договору.

9.7 Страхове відшкодування. У разі отримання Клієнтом страхового відшкодування від страхової(их) компанії(й) згідно з умовами договору(ів) страхування Предмета застави та/або відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні, Клієнт зобов’язаний без зволікання (протягом одного дня) направити суму такого відшкодування на виконання Боргових зобов’язань, якщо інше не буде письмово домовлено Сторонами.

9.8 Застава прав на депозит. Якщо забезпеченням належного виконання Боргових зобов’язань виступають майнові права на грошові кошти (депозит) в Банку, перераховані (розміщений) Клієнтом та/або третьою особою, щодо яких (якого) протягом строку дії Договору до Банку буде пред’явлено вимогу стосовно дострокового повернення (як щодо всієї суми, так щодо будь-якої частини) та/або накладено арешт чи інше Обтяження, окрім передбаченого Документами забезпечення, Клієнт зобов’язаний на вимогу Банку протягом строку, зазначеному в такій вимозі, сформувати грошове покриття в сумі, що є не меншою від суми таких майнових прав на грошові кошти (депозит), для цілей забезпечення належного виконання Боргових зобов’язань.

9.9 Інформування. Клієнт зобов’язаний негайно (протягом одного дня), як тільки Клієнту стане відомо про появу / настання будь-якої(го) інформації / події / факту, що може вплинути на виконання Клієнтом Боргових зобов’язань, та/або може мати наслідком настання Випадку невиконання умов Договору та/або Документів забезпечення, повідомити Банк в письмовому вигляді про таку(ий) інформацію / подію / факт. Клієнт зобов’язаний інформувати Банк в письмовому вигляді про будь-які зміни в документації / інформації, що передана Банку відповідно до умов Договору, включаючи реквізити Клієнта, зазначені в Договорі, протягом одного дня з дати настання таких змін. Клієнт також зобов’язаний письмово повідомити Банк про будь-яку відому йому інформацію щодо: зміни місцезнаходження / місця проживання, та/або внесення будь-яких змін до установчих документів та/або реєстраційних документів, та/або порушення справи про банкрутство, та/або зміни у складі (структурі) власників / учасників / акціонерів, та/або реорганізації / ліквідації / припинення діяльності третіх осіб, які забезпечують виконання Боргових зобов’язань відповідно до Документів забезпечення.

9.10 Конфіденційність. Клієнт зобов’язаний не розголошувати / не передавати у будь-який спосіб інформацію, отриману від Банку, включаючи зміст Договору, третім особам, за винятком випадків, коли розголошення / передача такої інформації є обов’язковим для Клієнта у відповідності з чинним законодавством України або коли Клієнтом було отримано попередню письмову згоду (має містити підпис уповноваженої особи та відбиток печатки) Банку на це.

9.11 Витрати та компенсація. Клієнт зобов’язаний нести всі витрати, пов’язані з оформленням (зокрема, нотаріальним посвідченням), реєстрацією (зокрема, державна реєстрація Обтяження за Документами забезпечення / припинення такого Обтяження), зберіганням (зокрема, прийняття / передача Предмета застави на зберігання чи у володіння), виконанням (зокрема, тарифи та умови інших фінансово-кредитних установ, страхових компаній, послуги суб’єктів оціночної діяльності) та реалізацією (зокрема, публікації в засобах масової інформації, судові витрати, юридичні послуги) Договору та інших правочинів, що випливають зі змісту Договору та/або пов’язані з ним. Якщо за будь-яких підстав Банком будуть понесені будь-які такі витрати, Клієнт зобов’язаний відшкодувати (компенсувати) Банку всі понесені та документально підтверджені Банком витрати протягом семи Банківських днів від дня пред’явлення Банком Клієнту письмової вимоги про це.

9.12 Фінансова звітність. Клієнт зобов’язаний надавати Банку Фінансову звітність Клієнта: - квартальну (незалежно від періодичності надання такої звітності до органів статистики, передбаченої законодавством) - до двадцять п’ятого числа місяця, наступного за звітним кварталом; - річну - до двадцять п’ятого лютого року, наступного за звітним роком, - пояснення / розшифрування до Фінансової Звітності Клієнта та обігово-сальдову відомість Клієнта – протягом трьох Банківських днів з дня отримання запиту Банку про це. Клієнт зобов’язаний надавати або забезпечити надання Банку на його запит Фінансової звітності третіх осіб, що вступають у правовідносини з Банком у зв’язку з Договором, а також іншу документацію, необхідну Банку для супроводження, перевірки та оцінки стану виконання Договору та/або Документів забезпечення, - протягом п’яти Банківських днів з дати отримання Клієнтом такого запиту від Банку.

9.13 Заборгованість перед третіми особами. Клієнт зобов’язаний надавати Банку інформацію щодо стану своєї заборгованості перед третіми особами - кредиторами Клієнта за банківськими кредитами / позиками / позичками / фінансовою допомогою / гарантіями / порукою / облігаціями: (і) щомісяця, не пізніше п’ятого числа місяця, наступного за звітним, у формі письмової довідки (має містити підпис уповноваженої особи та відбиток печатки) Клієнта про стан такої заборгованості на останнє число звітного місяця; (іі) щоквартально, не пізніше п’ятого числа місяця, наступного за звітним кварталом, у формі письмової довідки(ок) такої(их) третьої(іх) особи(іб) про стан такої заборгованості на останнє число звітного кварталу.

9.14 Рахунки в Банку. Клієнт зобов’язується не закривати протягом строку дії Договору рахунки Клієнта, реквізити яких зазначені в Договорі.

9.15 Рахунки в інших банках.

Клієнт зобов’язаний письмово повідомляти Банк про відкриття рахунків(а) в інших (крім Банку) фінансово-кредитних установах після укладення Договору протягом трьох Банківських днів з дати відкриття такого(их) рахунка(ів), а також щомісяця, але не пізніше п’ятого числа кожного такого місяця, надавати Банку довідку (має містити підпис уповноваженої особи та відбиток печатки Клієнта) про оборот коштів Клієнта по такому(их) рахунках протягом попереднього календарного місяця та про залишки коштів на такому(их) рахунку(ах) в останній Банківських день попереднього календарного місяця. Клієнт зобов’язаний щоквартально, не пізніше п’ятого числа місяця, що слідує за звітним кварталом, надавати Банку довідку(и) з усіх фінансово-кредитних установ (окрім Банку), де Клієнту відкритий(і) рахунок(ки), про обіг коштів Клієнта за цим(их) рахунком(ах) протягом звітного кварталу та про залишки коштів на цьому(их) рахунку(ах) в останній Банківський день звітного кварталу.

9.16 Прибуткова діяльність. Протягом строку дії Договору Клієнт зобов’язується забезпечити, щоб показник як чистого прибутку (рядок 2350 звіту про фінансові результати), так і власного капіталу (рядок 1495 балансу) Клієнта були більше нуля.

9.17 Валютна виручка. У випадку отримання Клієнтом Банківської послуги у валюті іншій, ніж гривня, Клієнт зобов’язується забезпечити протягом строку дії Договору достатність валютної виручки (надходження грошових коштів в іноземній валюті від третіх осіб) Клієнта, необхідної для виконання Боргових Зобов’язань у відповідній іноземній валюті, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку, розроблених на виконання такого законодавства, зокрема, забезпечити, щоб співвідношення очікуваної згідно укладених Клієнтом правочинів валютної виручки Клієнта до витрат (зобов’язань) Клієнта у відповідній іноземній валюті протягом строку дії Договору було не менше одиниці. Клієнт підтверджує своє ознайомлення з внутрішніми нормативними документами Банку щодо зазначеного питання. Клієнт зобов’язується надавати Банку документальне підтвердження валютної виручки та витрат у відповідній валюті протягом п’яти Банківських днів з дати отримання Клієнтом такого запиту від Банку.

9.18 Припинення юридичної особи. Клієнт зобов’язаний докласти всіх зусиль для уникнення припинення діяльності Клієнта шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення).

9.19 Зміна структури власності. Клієнт зобов’язаний письмово інформувати Банк про будь-які зміни у складі (структурі) власників / учасників / акціонерів Клієнта / будь-якої пов’язаної особи щодо Клієнта / третіх осіб, що є поручителями та/або заставодавцями / іпотекодавцями згідно Документів забезпечення, не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення / здійснення відповідного правочину / реєстрації таких змін в залежності від того, що матиме місце раніше.

9.20 Інші зобов’язання. В тексті Договору і, зокрема, в пункті 17 Договору, наведені інші зобов’язання Клієнта.

10. ІНШІ УМОВИ

Платежі. Всі платежі, що здійснюються Клієнтом для виконання Боргових зобов’язань, вважаються належно виконаними в дату зарахування грошових коштів на рахунок(и) Банку за обставини, що такі грошові кошти були отримані Банком протягом Операційного часу такої дати зарахування. За обставини, що такі грошові кошти були отримані Банком після закінчення Операційного часу такої дати зарахування, такий Платіж вважається виконаним в наступний за такою датою зарахування Банківський день з настанням усіх відповідних наслідків (нарахування процентів, неустойка, інше). Банк, виключно на власний розсуд та за наявності технічної можливості здійснити обробку, передачу та виконання платежу, може, проте не зобов’язаний, прийняти виконання платежу Клієнтом після закінчення Операційного часу. За обставини, що дата виконання Боргових зобов’язань припадає на не Банківський день, то датою такого виконання має бути Банківський день, що є наступним за таким не Банківським днем того ж календарного місяця, а якщо такого Банківського дня немає – то в останній Банківський день такого календарного місяця.

Черговість виконання Боргових зобов’язань. При надходженні до Банку коштів для виконання Боргових зобов’язань, незалежно від призначення платежу таких коштів, Банк буде спрямовувати такі кошти на погашення Боргових зобов’язань в наступній черговості: 1) прострочені до сплати Боргові зобов’язання (якщо матиме місце); 2) неустойка (якщо матиме місце); 3) строкові Боргові зобов’язання. Банк має право змінити передбачену черговість погашення Боргових зобов'язань.

Контроль за цільовим використанням. Банк здійснює контроль за цільовим використанням Банківських послуг в тій мірі, що передбачена чинним законодавством України та Договором, та має право вимагати надання Клієнтом відповідної документації, що підтверджуватиме цільове використання Банківської послуги. Контроль цільового призначення Банківської послуги з цільовим призначенням «поповнення обігових коштів» здійснюється Банком після надання Банківської послуги шляхом перевірки призначень платежів в платіжних документах, що подавалися Клієнтом Банку. Контроль цільового призначення Банківської послуги з цільовим призначенням іншим, ніж «поповнення обігових коштів», здійснюється Банком шляхом перевірки призначень платежів в платіжних документах, що подаються Клієнтом Банку, в процесі надання / використання Банківської послуги.

Солідарна відповідальність Клієнта. У разі, якщо контрагентами Банку за Договором виступають декілька осіб, то разом з укладенням Договору кожен з Клієнтів погоджується та надає свою згоду виступати солідарним боржником та нести солідарну відповідальність перед Банком за повне, своєчасне та належне виконання кожним з Клієнтів Боргових зобов’язань. Це означає, що Банк може звернутися з вимогою про виконання Боргових зобов’язань як до будь-якого Клієнта, так і до всіх Клієнтів одночасно; з вимогою про виконання Боргових зобов’язань як в повному обсязі, так і в частині. Виконання Клієнтом частини Боргових зобов’язань не позбавляє Банк права звернутися до Клієнта з вимогою про виконання інших(ої) частин(и) Боргових зобов’язань. Банк приймає виконання Боргових зобов’язань як строкових, так і дострокових, від будь-кого з Клієнтів.

Застереження щодо валюти. Платежі щодо виконання Клієнтом Боргових зобов’язань мають бути здійснені Клієнтом у валюті Боргових зобов’язань в порядку та на умовах,встановлених Договором. Інші платежі за Договором підлягають виконанню у валюті України (гривнях), виходячи з Валютного курсу НБУ та/або іншого погодженого Сторонами курсу на день виконання (сплати). Банк не зобов’язаний приймати виконання Боргових зобов’язань в валюті іншій, ніж визначена Договором. Відмова Банку від прийняття виконання Боргових зобов’язань в валюті іншій, ніж передбачено Договором, не може розглядатися як сприяння збільшенню збитків Клієнта через прострочення виконання Клієнтом зобов’язань.

11. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ КЛІЄНТА

Клієнт заявляє, гарантує та поручається перед Банком за те, що:

 • Клієнт жодним чином не обмежений у правомочності укладення та виконання Договору, що було, серед іншого, підтверджено наданням Клієнтом Банку установчих, реєстраційних та правоустановчих документів Клієнта. Відсутні будь-які зміни / доповнення / заміни, про які не було повідомлено Банк в письмовій формі, в документації, що була отримана Банком на підставі Договору та/або надавалася Банку у зв’язку із його укладенням;
 • Клієнту не відомо про права та/або вимоги інших осіб щодо майна Клієнта, в тому числі ті, що не зареєстровані в установленому законом порядку, окрім тих, що прямо визначені в Договорі;
 • якщо Клієнт є фізичною особою, яка на момент укладення Договору перебуває у зареєстрованому шлюбі / проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбу, на укладення Договору Клієнтом отримана згода чоловіка / дружини Клієнта, з якою Клієнт перебуває у зареєстрованому шлюбі / проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбу;
 • отримання Клієнтом Банківської послуги безпосередньо пов’язане з підприємницькою діяльністю і тому Договір не є правочином про надання споживчого кредиту;
 • якщо інше письмово не домовлено Сторонами, на дату укладення Договору не відбувається жодного судового та/або арбітражного, та/або адміністративного провадження проти Клієнта, які могли б мати негативні наслідки для діяльності, активів або фінансового становища Клієнта, та/або не введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Клієнта, та/або відсутній Випадок невиконання умов будь-якого з договорів (правочинів) щодо надання будь-якими фінансово-кредитними установами послуг Клієнту; укладення та виконання Клієнтом Договору не спричиняє порушення та/або невиконання будь-якого договору (правочину) та/або іншого документа, стороною якого є Клієнт або дія якого розповсюджується на Клієнта, та не суперечить будь-якому положенню установчих документів Клієнта;
 • фізична(і) особа(и), що підписує(ють) Договір, здійснює(ють) це власноручно, без використання факсиміле чи допомоги іншої(их) особи(іб), підтверджуючи тим самим, окрім іншого, правильність написання викладених даних (прізвище, ім’я та по батькові, посаду, підстави повноважень, інше) та повне розуміння відповідальності, в тому числі кримінальної, пов’язаної з таким підписанням. Ця(і) особа(и) підтверджує(ють), що вона(и) є належним чином уповноваженим(и) представником(ами) Клієнта для цілей укладення та виконання Договору, і Договір створює і буде створювати для Клієнта дійсне та юридично обов’язкове зобов’язання.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

Правом, яке регулює Договір, є право України. Спори в рамках Договору підлягають вирішенню в постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків в порядку, передбаченому третейським застереженням (нижче). Якщо спір не підвідомчий третейському суду, такий спір передається на розгляд суду. Третейське застереження (третейська угода). Будь-які вимоги, які виникають при виконанні Договору або у зв’язку з ним, або випливають з нього та становлять предмет спору підлягають розгляду у постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків згідно з регламентом вказаного третейського суду, текст якого розміщено на http://tretsud.aub.org.ua та який є невід’ємною частиною даної третейської угоди. Умови Договору, які містять відомості про найменування Сторін та їх місцезнаходження, є складовими частинами даної третейської угоди. Місце і дата укладення третейської угоди відповідають місцю і даті укладення Договору.

13. РІЗНЕ

Набрання чинності. Взаємні права і обов’язки Банку та Клієнта виникають з моменту підписання Сторонами Договору. Договір є дійсним до припинення всіх Боргових зобов’язань шляхом їх повного виконання.

Вільне волевиявлення. Укладення Договору відповідає вільному волевиявленню Сторін, жодна з Сторін не знаходиться під впливом тяжких обставин, не помиляється стосовно обставин, що мають суттєве значення (природа Договору, права та обов’язки Сторін, інші умови Договору), та умови Договору є взаємовигідними для кожної із Сторін. Клієнт приймає на себе ризик виконання умов Договору при істотній зміні обставин, якими керувались Сторони при укладанні Договору, в тому числі при зміні курсу гривні до іноземних валют. У разі істотної зміни обставин, якими Сторони керувалися при укладенні договору, Договір може бути змінений або розірваний тільки за згодою Сторін.

Повідомлення. Будь-які документи (вимоги, заяви, листи, повідомлення та інше), що направляються однією Стороною іншій протягом строку дії Договору (надалі – Кореспонденція), повинні бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатися направленими належним чином, якщо вони відправлені засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом, телеграмою або листом з оголошеною цінністю та описом вкладення), за допомогою електронної системи «клієнт-банк», доставлені особисто представником / співробітником Сторони або кур’єром за вказаними в Договорі адресами (реквізитами) Сторін. Кореспонденція вважатиметься одержаною адресатом в одну з наступних дат:

 • дата вручення Кореспонденції, зазначена як така в повідомленні про вручення поштового відправлення чи іншому аналогічному документі, засвідченому відбитком штемпеля / штампа / печатки та підписом працівника відділення поштового зв’язку / служби кур’єрської доставки;
 • дата відправки Кореспонденції за допомогою системи «клієнт-банк» за умови, що система підтвердила успішність такого відправлення (відсутність будь-яких помилок, статус «відправлено»);
 • при доставці Кореспонденції особисто представником / співробітником Сторони, дата, що зазначена на копії такої Кореспонденції представником / працівником адресата (якщо він є юридичною особою) або самим адресатом (якщо він є фізичною особою) та засвідчена відбитком штемпеля / штампа / печатки адресата (якщо він є юридичною особою);
 • дата невручення Кореспонденції з однієї з наступних причин: відмови адресата від одержання / закінчення терміну зберігання / за зазначеною адресою не проживає, та зазначена як така в повідомленні про вручення поштового відправлення чи іншому аналогічному документі, засвідченому відбитком штемпеля / штампа / печатки та підписом працівника відділення поштового зв’язку;
 • дата повернення відділенням поштового зв’язку адресанту Кореспонденції з довідкою відділення поштового зв’язку про причини повернення, засвідченою відбитком штемпеля / штампа / печатки та підписом працівника відділення поштового зв’язку. Кореспонденція, доставлена іншим чином (електронна пошта, телетайп, телефакс, факс), якщо інше письмово не домовлено між Сторонами, носить попередній характер і повинна бути в подальшому направлена відповідно до вимог цього пункту.

Примірники. Договір підписаний в кількості примірників із розрахунку один примірник для кожної Сторони, кожен з яких є оригіналом за умови, що він підписаний уповноваженими особами Сторін та скріплений відбитками печаток (у випадку наявності) Сторін, проте всі такі примірники разом є одним і тим самим договором (правочином). Кожен примірник Договору є роздрукованим на принтері, сторінки Договору є прошитими та скріпленими відбитком печатки (будь-якої, що є в наявності) Банку на звороті Договору у спосіб, що унеможливлює їх роз’єднання без порушення цілісності. Будь-які підчистки, дописки, закреслені слова чи інші виправлення, окрім вчинення підписів уповноваженими особами за Договором, мають силу лише у разі, якщо вони були застережені підписами уповноважених осіб Сторін та відбитками печаток (у випадку наявності) Сторін. При цьому виправлення повинні бути зроблені таким чином, щоб можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане, а потім виправлене чи викреслене.

Мова. Мовою викладення Договору є українська мова. Абревіатури, логотипи, комерційні (фірмові) найменування, торгові марки, літерні коди, оригінальні назви, загальноприйняті скорочення тощо можуть вживатися іноземною мовою (мовою оригіналу).

[.............]

17. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КЛІЄНТА

Отримання додаткового фінансування.
Протягом строку дії Договору Клієнт зобов’язаний: не укладати жодних договорів / правочинів щодо отримання додаткового (до передбаченого Договором) фінансування (в тому числі, але не виключно: банківський кредит та/або позика, та/або позичка, та/або фінансова допомога, та/або лізинг та/або факторинг з правом регресу до Клієнта та/або випуск/продаж облігацій, та/або надання гарантій та/або акредитивів та/або авалю) від третьої особі; не отримувати жодного такого додаткового фінансування від третьої особи за вже укладеними (станом на дату Договору) договорами / правочинами; не змінювати строк (термін) погашення будь-якого такого додаткового фінансування за вже укладеними (станом на дату Договору) договорами / правочинами; не збільшувати вартість (розмір (суму) процентів, комісій, неустойки, належних до сплати третім особам тощо) будь-якого такого додаткового фінансування за вже укладеними (станом на дату Договору) договорами / правочинами; не змінювати будь-які інші істотні умови фінансування за вже укладеними (станом на дату Договору) договорами / правочинами; та не виступати в якості поручителя та/або гаранта за зобов’язаннями третьої особи без попередньої письмової згоди (має містити підписи уповноважених осіб та відбиток печатки) Банку, якщо таке(ий) укладення договорів, та/або отримання фінансування, та/або виступ в якості поручителя та/або гаранта призведе/може призвести до заборгованості Клієнта перед третіми особами в сумі, що перевищує UAH [сума] (еквівалент в іншій(их) валюті(ах) згідно Валютного курсу НБУ). В разі, якщо таке(ий) укладення договорів, та/або отримання фінансування, та/або виступ в якості поручителя та/або гаранта не призведе/не може призвести до заборгованості Клієнта перед третіми особами в сумі, що перевищує UAH [сума] (еквівалент в іншій(их) валюті(ах) згідно Валютного курсу НБУ), Клієнт зобов’язаний повідомити Банк про таку подію протягом 5 (п’яти) календарних днів після відповідної події.


Узнать о новых публикациях Вы можете подписавшись на страницу candb.com.ua в Google+, Facebook или В контакте.